Świadczenia usług w Serwisie MOTORYZACYJNYM.

Rozdział 1
DEFINICJE REGULAMINOWE

§ 1
1. Regulamin - niniejszy akt regulujący sposób korzystania z serwisu noclegowego,
2. Serwis - serwis motoryzacyny, dostępny na stronie internetowej www.sprzedam-auto.eu,
3. Administrator - podmiot prowadzący Serwis,
4. Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie,
5. Klient - Użytkownik, korzystający z odpłatnej usługi publikowania ogłoszeń w Serwisie.

Rozdział 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2
Serwis służy do zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług związanych z branżą turystyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu.
2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Administratorem, a Klientem.

§ 4
Użytkownik rejestrując się w Serwisie, oświadcza tym samym, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu.

§ 5
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora przesłanych w procesie rejestracji danych osobowych.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych ogłoszenia innym serwisom w celach reklamowych.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
4. Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu, i że nie zostaną one udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

§ 6
1. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora.
2. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Rozdział 3
KORZYSTANIE Z USŁUG

§ 7
1. Usługi oferowane w Serwisie dzielą się na usługi płatne i nieodpłatne.
2. Rodzaj, zakres i ceny usług określone są w ofercie dostępne są na stronach Serwisu.

§ 8
1. Przeglądanie Serwisu dostępne jest w podstawowym zakresie dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.
2. Usługi nieodpłatne dostępne są dla Użytkowników.
3. Usługi odpłatne dostępne są dla Klientów.

§ 9
1. Aby zarejestrować się jako Użytkownik Serwisu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem www.sprzedam-auto.eu/rejestracja.html
2. W procesie rejestracji osoba rejestrująca się może poprzez wybranie opcji "Chcę dodać ofertę do bazy noclegowej" i uzupełnienie dodatkowych danych, ustanowić swój status w Serwisie jako Klient Serwisu.

§ 10
1. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Użytkownik może korzystać z zaawansowanych funkcjonalności Serwisu, o których mowa w ofercie.
2. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora niezamówionej korespondencji na podany adres e-mail. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Klientów, którzy mogą nie wyrazić zgody na przesyłanie przez Administratora niezamówionej korespondencji.

§ 11
1. Po poprawnej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do spersonalizowanego panelu administracyjnego, z poziomu którego może zamieszczać swoje ogłoszenia, zmieniać je i nimi zarządzać.
2. Publikacja ogłoszenia następuje po dokonaniu przez Klienta płatności w wymaganej wysokości.

§ 12
1. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie mogą naruszać prawa, ani dobrych obyczajów.
2. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia powinny pozostawać w zgodzie z celem Serwisu, określonym w szczególności w § 2 Regulaminu.
3. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Administrator ma prawo do usuwania ogłoszeń naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.

Rozdział 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 14
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w Serwisie ogłoszeń.

§ 15
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

§ 16
Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

Rozdział 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 17
W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, Klientowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi, chyba że niezrealizowanie usługi zostało spowodowane naruszeniem przez Klienta Regulaminu.

§ 18
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem www.sprzedam-auto.eu/kontakt.html
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w poprzednim punkcie adres e-mail.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku, tj. od dnia jego publikacji na łamach Serwisu.

§ 20
1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.

 

Rozdział 6
RODO

1. Osoba dodająca ogłoszenie wyraza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonym w niniejszym serwisie w celach informacyjnych przez administratora danych zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podane są dobrowolnie 

 

2. Osoba dodająca ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie od www.zaplanuj-nocleg.com informacji na adres email zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lutego 2002r